Skip to main content

Säännöt

Rauhanturvaamisen ja Veteraanityön Perinnekeskus ry

 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Rauhanturvaamisen ja Veteraanityön Perinnekeskus ry ja sen kotipaikka on Hamina.

 1. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on vaalia sotiemme veteraanien, vapaaehtoisen maanpuolustustyön ja suomalaisen rauhanturvaamisen perintöä. Yhdistys toimii ensisijaisesti rauhanturvaamisen ja kriisinhallinnan valtakunnallisena perinnekeskuksena. Yhdistyksen tilat mahdollistavat alueellisten ja paikallisten veteraani- ja maanpuolustusyhdistysten kokoontumiset erilaisiin tilaisuuksiin sekä niiden perinne-esineistön taltioinnin ja esille panon.

Yhdistyksen tiloissa toimii Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen Kaakkois-Suomen Maanpuolustuspiirin Haminan koulutuspaikka ja sen toimisto. Maanpuolustuspiiri järjestää tiloissa puolustusvoimien tilaamaa sotilaallista koulutusta, sotilaallisia valmiuksia palvelevaa koulutusta sekä varautumis- ja turvallisuuskoulutusta.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys kokoaa tiloihinsa materiaalia niistä kansainvälisistä rauhanturva- ja kriisinhallintaoperaatioista, joihin suomalaiset rauhanturvaajat ja rauhanturvajoukot ovat osallistuneet, sekä asettaa materiaalin vieraiden nähtäväksi pysyviin ja vaihtuviin näyttelyihin. Vaihtuvat näyttelyt voivat olla kaikkien yhdistyksen jäsenyhdistysten toimialaan liittyviä. Yhdistyksen tiloihin rakennetaan myös kriisinhallintatukikohta vieraiden tutustumista ja majoittamista varten. Yhdistys edistää näin myös uusien rauhanturvaajien rekrytointia.

Yhdistys on yleishyödyllinen eikä sen tarkoituksena ole tuottaa taloudellista voittoa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi, tarvittaessa hankittuaan asianomaisen viranomaisen luvan:

 • järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia
 • omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta
 • ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
 • harjoittaa julkaisutoimintaa
 • harjoittaa sellaista elinkeinoa tai ansiotoimintaa, joka muutoin välittömästi liittyy sen tarkoituksen toteuttamiseen taikka jota on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena.
 1. Yhdistyksen jäsenyys

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hakemuksesta hyväksyä valtakunnallinen, alueellinen tai paikallinen yhdistys, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

Kannatusjäseneksi voidaan hakemuksesta hyväksyä luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä kutsua luonnollinen henkilö, joka on huomattavasti edistänyt tai tukenut yhdistyksen tavoitteiden toteutumista. Kunniapuheenjohtajaksi voidaan kutsua vain yhdistyksen puheenjohtajana aiemmin toiminut henkilö. Kunniapuheenjohtajuus on elinikäinen, ja yhdistyksen kunniapuheenjohtajana voi toimia vain yksi henkilö kerrallaan.

Yhdistyksen uudet jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus. Kunniapuheenjohtajan ja -jäsenet valitsee yhdistyksen vuosikokous.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä yhdistyksen hallitukselle kirjallisesti tai yhdistyksen kokouksessa. Jäsenen ero tulee voimaan siitä alkaen, kun yhdistyksen hallitus on saanut eroilmoituksen tiedoksi.

Jäsenen, jonka katsotaan toimineen yhdistyksen tarkoitusperiä vastaan, voi hallitus päätöksellään yhdistyslain mukaisesti erottaa yhdistyksestä.

Yhdistys voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos tämä on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta vuoden ajalta.

 1. Liittymis- ja jäsenmaksut

Varsinaisilta jäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävät liittymismaksut ja vuotuiset jäsenmaksut päättää yhdistyksen vuosikokous. Kunniapuheenjohtajalta ja -jäseneltä ei peritä jäsenmaksuja.

 1. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta kirjallisena kullekin yhdistyksen jäsenelle sähköpostitse taikka yhdistyksen verkkosivun tai yhdistyksen kotipaikassa ilmestyvän sanomalehden kautta.

 1. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä maaliskuun loppuun mennessä.

Yhdistyksen kokouksissa varsinaisilla jäsenillä on ääniä käytettävissään seuraavasti:

 • Suomen Rauhanturvaajaliitto ry:llä on viisitoista (15) ääntä
 • Kymenlaakson Rauhanturvaajat ry:llä on viisitoista (15) ääntä
 • Muilla varsinaisilla jäsenyhdistyksillä on yksi (1) ääni per yhdistys
 • Kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä sekä kannatusjäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 1. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
 8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet sekä varajäsenet
 9. valitaan yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja taikka tilintarkastusyhteisö tai yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja sekä päätetään tämän palkkiosta
 10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Vuosikokous voi hallituksen esityksestä määrätä tarvittavat jaostot yhdistyksen toiminnan tueksi.

 1. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus. Hallitukseen valittavien henkilöiden on oltava jäsenyhdistysten jäseniä.

Hallitus koostuu puheenjohtajasta (1) ja kahdeksasta (8) varsinaisesta jäsenestä sekä näiden henkilökohtaisista varajäsenistä.

Hallituksen jäsenistä neljä (4), puheenjohtaja (1) sekä kolme (3) jäsentä, pyritään valitsemaan Kymenlaakson Rauhanturvaajat ry:n piiristä.

Yksi (1) hallituksen jäsen pyritään valitsemaan Suomen Rauhanturvaajaliitto ry:n piiristä.

Yksi (1) hallituksen jäsen pyritään valitsemaan Haminan-Vehkalahden Sotaveteraanit ry:n piiristä.

Yksi (1) hallituksen jäsen pyritään valitsemaan Reserviupseerikoulun Oppilaskunnan Kannatusyhdistys ry:n piiristä.

Kaksi (2) hallituspaikkaa pyritään valitsemaan siten, että ne kiertävät vuosittain muiden kuin edellä mainittujen jäsenyhdistysten kesken.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallitus voi tarvittaessa talousarvion puitteissa ottaa yhdistyksen palvelukseen toimihenkilöitä. Työsuhteen ehdoista päättää hallitus.

 1. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, taikka sihteeri tai rahastonhoitaja, kukin yksin.

 1. Yhdistyksen tilikausi ja toiminnan- taikka tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös on annettava toiminnan- taikka tilintarkastajalle viimeistään helmikuun loppuun mennessä, ja tämän on annettava lausuntonsa kahden (2) viikon kuluessa.

 1. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.